Tired Sadie

two yellow Labrador Retriever snuggleing